Friismose

Christopher Gleerup

Shared note
Christopher Gleerup 1770: Født - KB Århus Vor Frue 1749-1813 opslag101sp1nr48 - Den 28. november, borgmester Friderich Gleerup og Cathrine Grethe Thye, et barn - Christopher 1787: FT - Aarhus, Hasle, Aarhus Købstad, , Immervad, 254, FT-1787, A2012 - Anne Cathrine Magrethe Thye - 39 - e - enke af Justitsråd G. >>> Christopher - 16 - u - hendes søn - Friderich Ludvig - 11 - u - hendes søn - Joachim Friderich Chr. - 4 - u - hendes søn - Johanne - 14 - u - hendes datter - Friderica - 13 - u - hendes datter - Ulrica - 12 - u - hendes datter - Engelche - 6 - u - hendes datter - Johanne Becher - 29 - u - husjomfru - Magrethe Selmer - 20 - u - husjomfru - Maren Sørensdatter - 20 - u - tjenestepige - Dorthe Jensdatter - 20 - u - tjenestepige - Niels Hansen - 24 - u - tjenestekarl - Laurs Sørensen - 24 - u - tjener 1790: Student fra Århus - KILDE: Wibergs præstehistorie 1794: Teolog - KILDE: Wibergs præstehistorie 1797: Sognepræst i Huusby sogn, Odense amt - KILDE: Wibergs præstehistorie 1797: Gifter sig med Sophie Amalie Hansen - KB Hof- og Slotskirken 1686-1828 opslag155sp2nederst - Anno 1797 den 3. april blev hr. Christopher Gleerup, sognepræst til Huusbye og Wedelsborg kapel, og jomfru Sophie Amalie Hansen copulerede af hr. Thye, i stedet for hr. confessionarius Bastholm. Der er fundet 1 barn efter Christopher og Sophie Amalie: ==================== 1798: Cathrine Margrethe Gleerup - KB Føns 1813-1857 opslag75nr2 (konfirmation) ==================== 1801: FT - Odense, Vends, Husby, Sønder Aabye, , 1, FT-1801, B8728 >>> Kristoffer Gleerup - 31 - Gift - Hosbonde - Sognepræst for Huusbye menighed og prædikant til Wedelsborg Capell - Sophia Amalia Hansen - 30 - Gift - Hans kone - Katrine Magretha Gleerup - 3 - Ugift - Deris datter - Peder Jørgen - 29 - Ugift - Deris tienestefolk - Else Johansdatter - 23 - Ugift - Deris tienestefolk - Margaretha Hedvig Hansen - 33 - Ugift - Konens søster - Lars Kristoffersen - 60 - Ugift - En gl. karl - Faaer ophold i præstegaarden 1803: Sognepræst i Føns-Ørslev sogne, Odense amt - KILDE: Wibergs præstehistorie 1834: FT - Odense, Vends, Føns, Føns Bye, Præstegaarden, 1, FT-1834, C7510 >>> Hrr. Christopher Gleerup - 64 - Gift - Sognepræst - Sophie Amalia Gleerup - 63 - Gift - hans Kone - Thomasine Frederica Hansen - 34 - Ugift - deres Pleiebarn - Lars Jensen - 10 - Ugift - deres Pleiebarn - Niels Christophersen - 31 - Ugift - Tjenestefolk - Hendrich Jensen - 28 - Ugift - Tjenestefolk - Anders Christophersen - 18 - Ugift - Tjenestefolk - Karen Pedersen - 22 - Ugift - Tjenestefolk - Ablone Marie Larsdatter - 26 - Ugift - Tjenestefolk - Mariane Andersdatter - 25 - Ugift - Tjenestefolk - Maren Hansdatter - 23 - Ugift - Tjenestefolk 1837: Fratrådt embedet - KILDE: Wibergs præstehistorie 1840: FT - Odense, Vends, Føns, Føns, Præstegaarden, 33, FT-1840, C2836 >>> Christoffer Gleerup - 70 - Gift - Pastor emeritus - Sophie Amalie Hansen - 69 - Gift - Hans kone - Thomasine Frederike Hansen - 40 - Ugift - deres Pleiedatter - Rasmus Larsen - 31 - Ugift - Tjenestefolk - Henrik Jensen - 34 - Ugift - Tjenestefolk - Christen Nielsen - 24 - Ugift - Tjenestefolk - Knud Marcussen - 31 - Ugift - Tjenestefolk - Niels Jørgensen - 19 - Ugift - Tjenestefolk - Karen Pedersen - 28 - Ugift - Tjenestefolk - Ane Clausdatter - 31 - Ugift - Tjenestefolk - Sophie Amalie Clausdatt. - 16 - Ugift - Tjenestefolk - Johanne Pedersdatter - 23 - Ugift - Tjenestefolk 1845: FT - Odense, Baag, Sønderby, Præsteenkesædet, et huus, 92, FT-1845, B7312 >>> Christopher Gleerup - 75 - Gift - pastor emeritus - Aarhuus - Sophie Amalia Hansen - 74 - Gift - [hans kone] - - - Thomasine Frederikke Hansen - 45 - Ugift - huusjomfrue - Frederichsborg - Sophie Jørgensdatter - 39 - Ugift - tjenestepige - Haarbye, Nye Odense Amt 1850: FT - Odense, Baag, Sønderby, Sønderby, Præsteenkesæde, 79, FT-1850, B1167 >>> Christoffer Glerup - 80 - Gift - Pastor emeritus - Aarhus - Sophie Amalie Glerup - 79 - Gift - hans Kone - Fredriksborg - Thomasine Frederikke Hansen - 50 - Ugift - Plajedatter - Fredriksborg - Karen Pedersdatter - 43 - Ugift - Tjenestepige - Gummerup Sogn 1852: Christopher Gleerup dør 81 år gammel - KB Sønderby 1835-1864 opslag187nr5 - Christopher Gleerup, pator emeritus, forhen sognepræst for Føns og Ørslev menigheder ==================== KILDE: Præsterne i Føns-Ørslev efter Reformationen - af pastor Anders Rasmus Idum 10. Christopher Gleerup 1803 - 1839. Han kom hertil fra Nabosognet Husby, hvor han havde været Præst i 6 Aar. - Han er født i Aarhus 20/11 1770 og Søn af Borgmester, Justitsraad Frederik Christopher Gleerup og Hustru Catharine Margrethe Thye. Fra samme By blev han i 1790 Student, cand. theol. 1794 med laud og 17/3 1797 udnævnt til Sognepræst for Husby ved Wedellsborg. 4/3 1803 udnævntes han til Sognepræst her for Føns-Ørslev. Han havde 3/4 1797 ægtet Sophie Amalie Hansen, født i Esbønderup 23/ g 1771 og Datter af kgl. Skovrider Frederik Hansen og Hustru Karen Assens. Fra Christopher Gleerups Haand har vi en fortrinlig Indberetning af 10/12 1808 til det nylig stiftede Musæum for nordiske Oldsager [Manuskr. i Nationalmusæet I]. Dette havde nemlig ønsket Oplysninger om Stendysser, Gravhøje og andre Fortidslevninger i Landet, og saa maatte naturligvis Præsterne holde for. Men Gleerup fortæller os ogsaa andre Ting, skønt hans Oplysninger om Gravhøje i Sognene er udmærkede; vi faar saaledes at vide, at der da var to gode Fiskerihavne her i Føns, og at Præstegaarden i 1808 havde Indkvartering af Spaniolerne. Men 3/6 1818 brændte den gamle Præstegaard. Det var en sammenbygget 4 Længers Gaard, der laa lavt S. Ø. i Byen lige overfor den gamle Skole ved Vejen til Rud; man ved, at den har ligget paa dette Sted i hvert Fald i 1658. Det siges, at Indkørselen til Gaarden dannede en Alle med 6 Træer paa hver Side, og paa hvert Træ var anbragt et udskaaret Billede af hver af de 12 Apostle. Mon disse Billeder skulde stamme fra Kirkens gamle Altertavle, som Biskop Jacob Madsen havde kasseret? S. for Gaarden ud til Vejen laa en lille Have med en Dam i, der endnu kan ses. Branden var foraarsaget ved, at Præstens Nabo, den 35aarige Hans Willumsen, stak Ild paa sin egen Fæstegaard, hvorved ikke blot denne, men ogsaa Præstegaarden og et jordløst Hus gik op i Luer. Hans Willumsen var bleven truet med Udpantning, fordi han ikke kunde betale sine Skatter; vi maa nemlig huske, at det var i de daarlige Aar lige efter Statsbankerotten. Til Straf for sin Gerning blev Hans Willumsen henrettet den 26/3 1819 nede paa Føns Made, hvad der var en unødig haard Straf. Pastor Gleerup har i Kirkebogen berettet baade om Branden og om Henrettelsen og skriver bl. a. om den dødsdømte: »Med sand Anger og vemodig Hengivenhed under Guds Vilje gik han sin Død i Møde. Efter hans egen Begæring, og da han ingen anden vilde have til den Forretning, maatte jeg følge ham til Retterstedet. Dette var den første, Gud give, det ogsaa maa blive den sidste Misdæder, jeg yder den Bistand.« Samme Sommer havde Præsten Sorg af sin Røgter; »han hang sig og blev begravet udenfor Kirkegaarden (!). « Efter Branden lod Pastor Gleerup Gaarden flytte ud Vest for Byen, hvor Vejen til Ronæs drejer af fra Vejen ud efter Fønsskov. Han byggede her en firefløjet Gaard af Egebindingsværk paa Egefod. Til Minde herom har han over Indkørselsporten ind imod Gaarden ladet opsætte en latinsk Indskrift, skaaret i Træ, saalydende: Veteri pastorali habitaculo III nonarum Iunii Anno MDCCCXVIII igni deleto Christophorus Gleerup et Sophia Amalie Hansen hoc ædificium posteris exstruxit. - Samtidig med Genopførelsen af den nye Gaard blev der ved Overenskomst med Grevskabet og med Skolelærer Fabritius foretaget et Mageskifte, hvorved Præstegaardens Jorder blev mere afrundede og samlede. I det hele blev Branden vistnok mere til Gavn end til Skade for Embedet. Pastor C. Gleerup interesserede sig meget for Skolevæsenets Fremme, og har i denne Henseende til Gavn for begge Sognene stiftet flere store Legater. - Ægteparret havde kun et Barn, Datteren Cathrine Margrethe; hun blev den 22/6 1821 viet i Føns Kirke til Sognepræst i Kerte Frederik Ludvig Storch, som senere kom til Sønderby. Bruden var født 1799. 20/9 1837 tog Pastor Gleerup sin Afsked; dog blev han endnu boende her et Par Aar; han har bl. a. vedblivende ført Kirkebøgerne. Fra 20/10 1834 havde han nemlig faaet Kapellan med Løfte om Succession; det var hans egen Brodersøn, Mathias Frederik Gleerup, der ogsaa blev hans Efterfølger. 1839 flyttede han saa med sin Hustru ned til Datteren og Svigersønnen i Sønderby; og her døde de begge, han 21/4 1852, 81 Aar gl. og hun 12/5 1853. Hans Billede hænger i det af ham stiftede Sognebibliothek i Føns Skole; han ser meget tungsindig ud. ====================
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Christopher Gleerup
November 28, 1770249Århus, Hasle herred, Århus amt0April 21, 185216881Sønderby sogn, Båg herred, Odense amt