Anders Kjærulf

Name
Anders /Kjærulf/
Name
Anedrs Ulff
Type of name
also known as
Birth
Birth of a son
Death of a son
Death
Shared note

Anders Kjærulf

====================
KILDE:
Kjærulfske Studier
af C. Klitgaard
side 7

Dyrskjøt mener, at Kjærulferne var af »di Wolffer och Pogwisches1 Stamme fra Holsten,« og han siger, at den første ham bekendte Mand af Kjærulferne var: »Anders Wlff: Anders Andersøn Wolff och kaldet, som eigede Aslundgaard, fogdegaard, Biørum och megit gods och gaarde der I Kierherridt och megit I Huetboe och Hannherridt .... och haffde en graa Wlff i wabenet gangendis. Hand leffuede I Kong Erich pommers, Kong Christoffer beyers och første Kong Christierns tid 1430, 1440 och 1450, Som findes I gamle Breffue. Men Kiervlffs Naffn gaffues hannem aff Kong Erich selff, Saa som hand wdj En merchelig Sag til Hoffue wdj nogen Vlffuetræter [var], och som han vandt sagen, adspurde Kongen ham, huor hand boede, da suarede hand, Jeg boer I Kiær Herridt; saa sagde Kongen, da skall Du haffue Kiervlffs Naffn, som hand och hans Arffuinger Siden beholt, sampt all deris Affkombst«
====================